Түүхэн замнал

1943

Үүсгэн байгуулагдав.

1943 оны Тариалан САА-н суурин дээр өөрчлөн байгуулагдсан.
1992

6 компани болон задрав.

1992 онд задарч Төрийн өмч давамгайлсан 6 компани болсон.
1995

4 компани нь Алтандуулга компанид нэгдэв.

1995 онд 4 компани нь Алтандуулга компанид нэгдсэн.
1998

Төрийн өмчийн 70,7%-ийг Тэстрейд ХХК хувьчлан авав.

1998 онд Төрийн өмчийн 70,7%-ийг Тэстрейд ХХК хувьчлан авсан.
1999

Хөвсгөл Алтандуулга ХК болж нэрээ өөрчлөв.

1999 онд  Хөвсгөл Алтандуулга ХК болж нэрээ өөрчилсөн.