Компани дотооддоо Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, Боловсруулах үйлдвэрлэл, Борлуулалт маркетинг, Ерөнхий удирдлага гэсэн 4 нэгжээс бүрдсэн, тэдгээр нь бие даасан үйл ажиллагаатай бөгөөд дотоод журмаараа нэгжүүдийн хагас, бүтэн жилийн ажлын үр дүнг дүгнэж, урамшуулал олгох асуудлыг шийдвэрлэдэг. Компанийн захирал, менежерүүдээс бүрдсэн Удирдлагын хороо 7 хоног бүр компанийн төлөвлөгөө, зорилго зорилтуудын хэрэгжилт, нэгж хоорондын ажлын уялдааг хангах асуудлуудыг хэлэлцдэг.